Stiftelsen

Meningen

Rendahlinstitutet verkar för en produktiv utveckling av människa, organisation och samhälle genom att sprida en vidgad förståelse och kunskap om betydelsen av individernas olika drivkrafter och värderingar.

Rendahlinstitutet värnar om människans värde i samhället och arbetslivet genom att ge kunskap och begrepp för ledare och organisationen om vad som frigör den mänskliga energin.

Syfte

Stiftelsen Rendahlinstitutet har två huvuduppgifter:

Den ena är att bedriva forskning, utveckling och förändring utifrån ett värderingsperspektiv. Den andra huvuduppgiften är att säkerställa genom certifiering att de värderingsbaserade förändringsmetoder och tillämpningar av Rendahlmodellen™ som utvecklas i de licensierade konsultbolagen och kundföretagen omfattar en hög kvalitet vad gäller innehåll och pedagogik. Dessa certifierade förändringsverktyg och tillämpningar går under benämningen VIS™metoder – Värderingar, Insikt och Samverkan i strategiutveckling.

Stiftelsen Rendahlinstitutets verksamhet är:

  • Forskning kring värderingsförskjutningar i samhället; nationellt och internationellt
  • Forum för samarbete mellan olika ingående intressenter inom och utom Sverige
  • Access – för licensierade kunder – till forskningsrön och produktutveckling utifrån drivkrafter och värderingar
  • Produktkvalitet; säkerställa och godkänna att nya produkter håller måttet som en VIS™metod
  • Certifiering i användning av VIS™metoder av individer anställda i organisationer med licensavtal. Certifiering kan ske av såväl personer i kundföretag som av konsulter anställda i bolag med samarbets- och licensavtal med Stiftelsen.

Bakgrund

Stiftelsen Rendahlinstitutet bildades den 10 december 1998. Värderingsforskning med förståelse om vad som driver och ger mening för den enskilde är spritt på flera veteskapliga discipliner. Stiftelsen vill vara en plattform för värderingsforskning som tar sin utgångspunkt i den teoretiska bakgrund som manifesteras i avhandlingen om arbetets mening, Arbetets Drivkrafter – existentiellt värde och auktoritetsorientering, JE. Rendahl, 1992, Doktorsavhandling, Lunds Universitet och FArådet, Stockholm.

Ett annat skäl till bildandet har varit att skydda upphovsrätten. Efter att ett flertal missnöjda kunder, som anlitat konsulter som marknadsfört sig som experter i Rendahlmodellen™, uppstod behov att certifiera vilka som har kompetens som utgår från modellens vetenskaplighet och beprövade erfarenhet.

Licensavtal och certifieringen är också ett skydd och försäkring för kundföretag som vill använda Rendahlmodellen™ som verktyg i sitt utvecklings- och förändringsarbete.

Grundarna

Maria och Jan Erik Rendahl gifte sig i Heidelberg 1997. Vi har som makar och arbetskolleger levt i och för drivkraftsmodellen. Den har påverkat vår relation och bidragit till vår lust, motivation och skaparkraft. Tillsammans har vi utvecklat alla de tillämpningar som tagits fram och byggt upp en samlad kompetens om hur Rendahlmodellen™ kan användas i olika sammanhang för utveckling av människor och organisationer.

Vi drivs av att skapa en kommunikation mellan människor som bygger på respekt och förståelse för det unika hos alla. Vår önskan är att de tillämpningar vi står bakom ska bli förebilder för värdeskapande företag där individerna kan och vill mobilisera sin energi för de gemensamma visionerna och målbilderna.

Rådet för kvalitetssäkring

Den 10 december 1998, bildades ett Råd för att säkerställa grundarnas intentioner avseende skicklighet och professionalism hos kunder och konsulter i användandet av VIS™-metoder. Rådets främsta uppgift är att ansvara för certifiering av personer som genomgått träning i de olika VIS™-metoderna.

Certifierade och kvalitetssäkrade konsulter och anställda som har rätt att arbeta med VIS™-metodiken och Rendahlmatrisen som grund finner du på sidan “Certifiering”.

Certifiering baseras på en bedömning av såväl kvalitén och omfattningen av utbildningsplanen, projektledarens/ utbildningsledarens kompetens och insats som av kvalitén och resultatet av aspiranternas egna tillämpningar av den aktuella VIS™-metoden.

Ledamöter

Rådet består för närvarande av 5 personer som gjort sig kända för att utveckla och driva sitt företags kundfokusering från en beslutsfattande position. Förutom grundarna till stiftelsen, Jan Erik Rendahl och Maria Rendahl, ingår följande ledamöter i rådet:

Frank Steinhoff, VD Vivus Gmbh

Ulla Norberg, Strategisk rådgivare LRF

Per-Erik Hasslert, Delägare/VD Sturebadet