VIS™metoden

VIS ™ betyder Värderingar Insikt och Samverkan i kundnytta och är en strategi för att skapa långsiktigt värde för kunder och kunders kunder. VIS™metoden bidrar på ett systematiskt sätt till ett kontinuerligt lärande i företaget med kundernas olika värderingar som drivfjäder.

VIS™metoden kan även användas som en metodlåda vid större förändringar i företaget som till exempel vid genomförandet av en ny strategi. VIS™metoden är ett effektivt hjälpmedel för att få tillstånd ett nytt företagsklimat och affärskultur.

Värderingar

kanaliserar den mänskliga energin och är utgångspunkt för våra mest prioriterade beteenden. Rendahlmodellen™ ger nycklar till att se, förstå och bejaka kundens syn om vad han/hon anser vara viktigt. Att utgå från de olika kundvärderingarna och värderingsanpassa företagets erbjudanden och kommunikation enligt Rendahlmodellen™ har visat sig en skarp konkurrensfördel.

Insikt

VIS™metoden utvecklar kompetens genom att våra samarbetspartners egna erfarenheter kanaliseras och man får en ny referens- och begreppsapparat som gör att problem och situationer kan förstås och hanteras utifrån ny insikt om de olika kundförväntningarna. Den nya insikten påverkar individen, relationer till närgrupper, arbetsgrupper, det egna ledarskapet och inte minst förhållningssätt till kunderna.

Samverkan

för att skapa en kunddriven organisation med ett långsiktigt och varaktigt resultat krävs att flera kompetenser möts; insikt om såväl de egna som andras värderingar underlättar sådan samverkan och att den totala kompetensen bättre kan tillvaratas.