Rendahlmodellen™

Rendahlmodellen™ baseras på två grundläggande dimensioner:
– livets mening som en existentiell grundhållning
– förhållningssätt till auktoriteter

Båda dimensionerna uttrycks på tre olika sätt och (3×3) nio sammansatta drivkrafter kan härledas. Var och en av de nio drivkrafterna har inom sig gemensamma värderingar, attityder och motiverande faktorer.

Rendahlmodellen™ identifierar ursprungskraften för uppkomsten av våra viktigaste värderingar och hur dessa värderingar sedan tar sig uttryck i våra olika hållningar till skeende i vår omvärld.

kjolarna

Begreppet värderingar definieras i teorin som utgångspunkt för handlingar. Värderingarna kanaliserar den mänskliga energin och definieras som grundval för individens mest prioriterade förhållningssätt. Under individens socialiseringsprocess har värderingarna kommit att bli en del av personligheten. Det är dock viktigt att klargöra att det inte är en personlighetsteori utan en teori som beskriver värderingarna hos individer som har löst sitt förhållningssätt till de två ovan nämnda dimensionerna på ett likartat vis. Rendahlmodellen™ säger inget om begåvning, temperament eller andra personlighetsdifferentierande egenskaper.

Rendahlmodellen™ har sin utgångspunkt i Erich Fromms människosyn att alla människor har en medfödd förmåga och längtan att vilja vara aktiva, skapande och att ge och ta kärlek. Modellen ger en struktur över hur människan har valt att organisera sin energi; sin drivkraft, för att tillfredsställa denna inneboende längtan. Det innebär också att det inte finns någon drivkraft som är bättre eller överlägsen.

Rendahlmodellen™ i jämförelse

Vilka egenskaper som den gode ledaren har är en frågeställning som har varit ett kärt tema i den populära managementlitteraturen. Forskningen har visat att frågan är felställd. Det har helt enkelt inte gått att påvisa några generella giltiga ledaregenskaper.

Rendahl vände på frågeställningen och formulerade istället sin forskningsfråga: hur påverkar människans personlighet och grundläggande värderingar ledarskapet? Resultaten av hans forskning visar att drivkrafterna och värderingarna har stor betydelse för hur en ledningsgrupp ska vara sammansatt för att vara effektiv och nå sina mål. Kommunikation baserad på Rendahls forskning har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för att till exempel kunna hantera motstånd mot organisationens nödvändiga och önskvärda förändringar.

Rendahlmodellen™ som är baserad på ett djuppsykologiskt och humanistiskt perspektiv, skiljer sig från andra idag använda modeller för att utveckla ledarskap och organisationer. Andra modeller har sin grund i ett sociologiskt eller socialpsykologiskt perspektiv, vilket resulterar i typ- och rollbeskrivningar av människan. Rendahlmodellens styrka är att den utgår från människan och besvarar frågan varför människan väljer och agerar som hon gör. Modellen gör det möjligt att förstå vad som skapar värde för människor med olika drivkrafter och hur man kan utveckla långsiktiga och förtroendefulla relationer som bygger på människors olika värderingsprofiler.

Litteraturreferenser i urval

Fromm, E, 1969, Flykten från friheten, 2.uppl., Natur och Kultur, Stockholm.

Fromm, E, Maccoby, M, 1970, Social Character in a Mexican Village. Englewood Cliffs, New Jersey.

Fromm, E, 1978, Att ha eller att vara. Natur och Kultur, Stockholm.

Fromm, E, 1980, The Working Class in Weimar Germany, Berg Publishers Ltd, Warwichshire.

Edström, A, Norbäck, LE, Rendahl, JE, 1984, Leadership and Corporate Development: The Case of the Scandinavian Airline System (SAS), FArådet, Stockholm.

Edström, A, Norbäck, LE, Rendahl, JE, 1989, Förnyelsens ledarskap. Norstedts, Stockholm.

Rendahl, JE, 1991, Transforming the Public Sector in Sweden. Maccoby, M. ed. 1991, Sweden at the Edge – Lessons for American and Swedish Managers, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Rendahl, JE, 1992, Arbetets drivkrafter – existentiellt värde och auktoritetsorientering. Lunds Universitet, Lund och FArådet, Stockholm.

Rendahl, JE, 1997, Att förändra och leda morgondagens arbete, 2. uppl., VIS Strategi AB, Stockholm.